เปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับทางบริษัท

  1. เปิดบัญชีซื้อขายทองแท่งกับบริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด เอกสารเปิดบัญชี
 • a. แบบคำขอเปิดบัญชี
 • b. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • c. สำเนาบัตรประชาชน
 • d. หน้า Book Bank
 • e. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

***เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***

  2. การติดต่อซื้อขาย
 • a. ตกลงซื้อขายที่บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด
 • b. ตกลง ซื้อขาย ล็อกราคาผ่านทางโทรศัพท์ (สำหรับสมาชิก) - ตกลงซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Gold Online